Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez
adwokat Ewę Gromadę oraz adwokat Magdalenę Waśko


§ 1
Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Klient – podmiot, na rzecz którego adwokat Ewa Gromada lub adwokat Magdalena Waśko świadczą usługi wymienione w § 3.
 2. Usługodawczyni – adwokat Ewa Gromada lub adwokat Magdalena Waśko
 3. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.gromada-wasko.pl
 4. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną jednej z usług wymienionych w § 3
 5. Wiadomość – zapis informacji przekazanych przez Klienta przy pomocy elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, w celu kontaktu z Usługodawczyniami, w szczególności poprzez e-mail, skype lub inny podobny sposób komunikacji.

 
§ 2
Dane podstawowe o usługodawcach

1. Za pośrednictwem Strony usługi drogą elektroniczną świadczą:

 1. adwokat Ewa Gromada
 2. adwokat Magdalena Waśko

2. Podstawie informacje o adwokat Ewie Gromadzie:

 1. działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. działalność gospodarcza prowadzona jest pod firmą: adwokat Ewa Gromada kancelaria adwokacka
 3. adres prowadzenie działalności gospodarczej: ul. Hynka 6/14, 80-465 Gdańsk
 4. NIP: 5832917467, REGON: 362280364
 5. adres poczty elektronicznej: gromada@gromada-wasko.pl
 6. telefon: 665 04 03 70
 7. używa tytułu zawodowego adwokata, przyznanego jej w Polsce
 8. jest członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie
 9. została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacją w Warszawie pod numerem 5522
 10. obowiązują ją zasady etyki zawodowej określone w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (uchwala Naczelnej Rady Adwokackiej  z 10 października 1998 r. nr 2/XVIII/98 z późn. zm.). Zbiór dostępny jest pod adresem http://www.nra.pl/dokumenty/Kodeks_Etyki_Adwokackiej_tekst_jednolity.pdf

3. Podstawowe informacje o adwokat Magdalenie Waśko:

 1. działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. działalność gospodarcza prowadzona jest pod firmą: doradztwo prawne Magdalena Kowalska
 3. adres prowadzenie działalności gospodarczej: ul. Hynka 6/14, 80-465 Gdańsk
 4. NIP: 581-188-09-60
 5. adres poczty elektronicznej: wasko@gromada-wasko.pl
 6. telefon: 725 714 654
 7. używa tytułu zawodowego adwokata, przyznanego jej w Polsce
 8. jest członkinią Pomorskiej Izby Adwokackiej
 9. obowiązują ją zasady etyki zawodowej określone w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (uchwala Naczelnej Rady Adwokackiej  z 10 października 1998 r. nr 2/XVIII/98 z późn. zm.). Zbiór dostępny jest pod adresem http://www.nra.pl/dokumenty/Kodeks_Etyki_Adwokackiej_tekst_jednolity.pdf
   

§ 3
Usługi

 
1. Usługodawcy świadczą drogą elektroniczną usługi doradztwa prawnego polegające na:

 1. udzielaniu porad prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej
 2. sporządzaniu opinii prawnych i przesyłaniu ich do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub urządzeń służących do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych
 3. sporządzaniu pism procesowych oraz innych pism w sprawach, w których Usługodawca nie jest pełnomocnikiem Klienta i przesyłaniu ich do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
 4. urządzeń służących do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych
 5. sporządzaniu projektów umów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub urządzeń służących do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych

2. Usługi świadczone są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w zakresie uzgodnionym indywidualnie pomiędzy stronami umowy.

§ 4
Zawarcie umowy i strony umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy strony umowy dojdą do porozumienia, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, co do wszystkich istotnych elementów umowy, w szczególności zakresu świadczonej usługi oraz wynagrodzenia Usługodawczyni.
 2. Klient dokonuje wyboru z kim chce zawrzeć Umowę poprzez wskazane, w jakikolwiek sposób, w szczególności w treści maila lub innej wiadomości, czy chce korzystać z usług świadczonych przez adw. Ewę Gromadę czy adw. Magdalenę Waśko. Przesłanie e-maila na indywidualny adres adw. Ewy Gromady albo adw. Magdaleny Waśko uważa się za wskazanie przez klienta, z kim chce zawrzeć umowę. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio to innych niż e-mail form komunikacji.
 3. W razie kontaktu Klienta w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie z którą z Usługodawczyń chce zawrzeć umowę, w szczególności z uwagi na skorzystanie z formularza kontaktowego na Stronie lub wysłanie e-maila na adres biuro@gromada-wasko.pl negocjacje w celu zawarcia umowy prowadzi ta Usługodawczyni, która jako pierwsza odpowie na wiadomość Klienta. Do czasu zawarcia umowy Klient może wskazać, że chce skorzystać z usług drugiej z Usługodawczyń.
 4. Klient może żądać jednoznacznego potwierdzenia treści umowy zawartej pomiędzy stronami. Potwierdzenie może nastąpić w drodze wiadomości e-mail lub poprzez osobisty odbiór przez Klienta w siedzibie Usługodawczyni.
 5. Niemożliwym jest korzystnie z usług, o których mowa w § 3 w sposób anonimowy.

§ 5
Moment wykonania usługi

Za moment wykonania usługi uważa się chwilę, w której Usługodawczyni wprowadzi do systemu teleinformatycznego odpowiednie dane, w szczególności wyśle e-mail z załączonym do niego plikiem zawierającym np. zamówioną opinie prawną.

 

§ 6
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną Klient musi mieć dostęp do Internetu oraz możliwość korzystania z przeglądarki internetowej.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia działalni Strony. Więcej informacji o plikach cookies można uzyskać zapoznając się z polityką prywatności.
 3. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną Usługodawczynie zbierają oraz przetwarzają dane osobowe. Informacje o ochronie danych osobowych można uzyskać zapoznając się z polityką prywatności.


§ 7
Zakaz dostarczania treści o charakter bezprawnym

 Klient zobowiązany jest się nie dostarczać Usługodawczyniom treści o charakterze bezprawnym.

 
§ 8
Postępowanie reklamacyjne

 1. W celu złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest skontaktować się drogą mailową z Usługodawczynią, z którą zawarł umowę oraz opisać zaistniały problem.
 2. Usługodawczyni rozpatruje reklamację w przeciągu miesiąca, informując w tym czasie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.


 § 9
Informacja o zagrożeniach związanych z świadczeniem usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną związane jest w szczególności z ryzykiem:

 1. utraty danych, w tym danych będących substratem świadczonej usługi, w szczególności na skutek awarii sprzętu komputerowego, z którego korzysta Klient oraz instalacji złośliwego oprogramowania;
 2. instalacji na urządzeniach Klienta złośliwego oraz inwigilującego oprogramowania;
 3. uzyskania dostępu do danych, w tym danych będących substratem świadczonej usługi przez osoby niepożądane, w szczególności na skutek celowych działań osób trzecich;
 4. próbami wyłudzenia danych poufnych przez nieuprawnione do tego osoby trzecie, w szczególności poprzez stwarzanie pozorów uprawnionego dostępu do danych;

2. Usługodawczynie nie odpowiadają za skutki utraty przez Klienta danych będących substratem świadczonej usługi jak również skutki uzyskania dostępu do danych przez osoby trzecie, po tym, jak dane zostaną przesłane do Klienta.
3. W przypadku utraty danych przez Klienta Usługodawczyni nie jest zobowiązana do ponownego przesłania tych danych
4. Usługodawczyni nie odpowiada za skutki instalacji na urządzeniach Klienta złośliwego oraz inwigilującego oprogramowania, także w przypadku gdy program taki został nieumyślnie wysłany przez nią.

 

§ 10
Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się przepisu powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Kontakt
Powrót do góry